Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung öffentliche Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB

Bekanntmachung öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) DB Nr. 20

2021-09-30 Entwurf Deckblatt 20 FNP Böbrach

2021-09-30 Entwurf Begründung Dbl 20 FNP Böbrach